Відділи

В Інституті працює 67 співробітників, з них - 10 докторів та 32 кандидатів наук.

ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ:

1. Відділ колоїдної технології природних систем (докладніше)

2. 4. Відділ фізико-хімічної геомеханіки (докладніше)

5. Відділ фізико-хімічної гідродинаміки ультрадисперсних систем (докладніше)

6. Відділ функціональних гідрогелей (докладніше)

Лабораторія аналітичних досліджень та хімічного аналізу (докладніше)

Лабораторія фізичної хімії дисперсних мінералів (докладніше)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ:

1. Відділ колоїдної технології природних систем

Завідувач: З.Р.Ульберг д.х.н., проф.

тел. +380-44-424-1919
кімн. # 406, 426

e-mail:sdybkova@gmail.com, tgruzina@mail.ru

Відділ колоїдної технології природних систем (керівник – доктор хімічних наук, професор З.Р.Ульберг) було засновано у 1991 році, одночасно із заснуванням Інститут біоколоїдної хімії НАН України ім.Ф.Д.Овчаренка.

Основні напрямки фундаментальних досліджень, що проводяться у відділі, присвячено теоретичним та фундаментальним аспектам біохімічних та молекулярно-генетичних механізмів взаємодії ультрадисперсних мінеральних частинок, в тому числі наночастинок металів, з біологічними системами різного рівня організації; синтезу та характеристиці наночастинок металів різного розміру. Проводяться дослідження щодо оцінки потенційного ризику впливу  наноматеріалів на людину та навколишнє середовище і розробки нормативно-методичної документації для оцінки біологічної безпеки наноматеріалів.  На даний час пріоритетними  напрямками  роботи Відділу є: фундаментальні дослідження щодо можливості застосування наночастинок металів у якості стабілізаторів та активаторів функціональних та біологічних властивостей виробничих штамів мікроорганізмів в технологіях отримання ветеринарних імунобіологічних препаратів різного профілю;  розробка методів конструювання біобезпечних наноконструкцій на основі наночастинок металів з метою цільової доставки лікарських засобів; розробка антимікробних та проти анемічних субстанцій для потреб медицини та ветеринарії;  розробка процесів біотехнологічного кондиціонування мулових відходів біологічної очистки муніципальних стічних вод; розробка біогенного нанокомпозиційного матеріалу для дезінфекції води; розробка та комерціалізація експериментальних зразків  портативних біосенсорних аналізаторів для екологічного моніторингу рівня забрудненості навколишнього середовища.

У Відділі колоїдної технології природних систем  працює 10 науковців, серед яких – один доктор наук, сім кандидатів наук,  інженери першої категорії.

Основні публікації за останні роки:

1.    Rieznichenko L.S., Rybachuk A.V., Bilous S.B.,  Dybkova S. M., Gruzina T. G., Malanchuk V.O. Silver nanoparticles: synthesis, effectiveness in treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area, development of dosage forms // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – Vol. 8 (1). – P. 332-338.

2.    Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.А., Жовнір О.М.,Рудой О.В., Тютюн С.М., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г. Оцінка in vivo генотоксичності та мутагенності мультикомпонентної вакцини «Мультибовісан», модифікованої біобезпечними наночастинками ауруму // Ветеринарна біотехнологія, 2016. - №28. – С.225-232.

3.    Стравський Я.С., Рєзніченко Л.С., Дибкова С.М. Профілактика після отельної патології у корів супозиторіями із вмістом наночастинок купруму // Ветеренарна біотехнологія. – 2016. - №28. – С.271-278.

4.    Дибкова С.М., Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С. Біоаналітична характеристика чутливого елементу біосенсорного аналізатора для визначення гербіцидів на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти // Вісник проблем біології і медицини, 2016. – Вип.4, Т.1(133). – С.259-263.

5.    Калініченко К.В. Створення високоефективних, грунтосубстратів на основі гелевих композицій для рослинництва та рекреаціі техногенних земель // Вісник НАН України, 2016. – С. 84 – 91.

6.    Подольська В.І., Войтенко О.Ю., Ульберг З.Р., Якубенко Л.М., Грищенко Н.І., Єрмаков В.М. Вплив імпульсного електричного поля на поверхневі властивості клітин лактобактерій Lactobacillus  plantarum і біогенне формування ультрадисперсного срібла // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2017. - № 1.

7.    Рєзніченко Л.С. Дибкова С.М., Риженко В.П., Ничик С.А., Риженко Г.Ф., Горбатюк О.І., Андріящук В.О. Біотехнологія нановакцин, електронно-мікроскопічні дослідження контактної взаємодії наночастинок срібла з мікроорганізмами // Ветеринарна біотехнологія. – 2014. - № 24. – С. 184-188.

8.    Дибкова С.М.  Наночастинки золота та срібла – ефективні агенти елімінації плазмід антибіотикорезистентності // Вісник проблем біології та медицини. – 2014 – В.3., Т.2 (111).- с.314-318.

9.    Дибкова С.М. Метод ДНК-комет в оцінці безпечності наночастинок металів біотехнологічного та медичного призначення // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – В.3., Т.3 (112). – с.279-283.

10.  Дибкова С.М., Грузіна Т.Г., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р. Взаємодія наночастинок золота та срібла з плазмідною ДНК. // Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» Київ  – 2014. – Том 15. – с.48-52.

11.  Rieznichenko LS, Gruzina TG, Dybkova SM, Ushkalov VO, Ulberg ZR Investigation of bismuth nanoparticles antimicrobial activity against high pathogen microorganisms// American Journal of Bioterrorism Biosecurity and Biodefense. – 2015. - 2(1):id1004

12.  Rieznichenko L.S. Antimicrobial activity estimation of experimental copper nanoparticles // Ветеринарна біотехнологія.- 2015 - Вип. 27. – С.  331-336.

13.  Rudenko A.V., Simonov P.V., Rieznichenko L.S., Gruzina T.G., Ulberg Z.R., Chekman I.S. The antibacterial and antifungal action of copper nanoparticles in vitro in relation to pathogenic test strains and clinical isolates of microorganismscausative agents of infectious and inflammatory processes of different localization // Вісник фармації (News of pharmacy). – 2015. – Т. 4(84). – С. 65-69.

14.  Rieznichenko L.S., Rybachuk A.V., Bilous S.B.,  Dybkova S. M., Gruzina T. G., Malanchuk V.O. Silver nanoparticles: synthesis, effectiveness in treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area, development of dosage forms // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – Vol. 8 (1). – P. 332-338.

15.  Пат. 99785 Україна, МПК А61К 33/88. Застосування субстанції наночастинок срібла як протимікробного засобу при лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки / Рєзніченко Л.С., Рибачук А.В., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Маланчук В.О.; заявник та патентовласник Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. – № u201413861; заявл. 24.12.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. №21.

16.  Пат. 99784 Україна, МПК A61K 33/00, A61K 33/38 (2006.01). Застосування субстанції наночастинок срібла як протимікробного засобу внутрішньовенного введення в умовах генералізованої інфекції / Рєзніченко Л.С., Прискока А.О., Ульберг З.Р., Чекман І.С.; заявник та патентовласник Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. – №u201413860; заявл. 24.12.2014; опубл. 25.06.2015; Бюл. №12/2015.

17.  Пат. 103644 Україна, МПК А61К 33/88. Спосіб лікування абсцесів та флегмон щелепно-лицевої ділянки / Рєзніченко Л.С., Рибачук А.В., Ульберг З.Р., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Маланчук В.О.; заявник та патентовласник Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. – №u2015 05957; заявл. 16.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

18.  Пат. 103317 Україна, МПК А61К 33/00, А61К 33/34 (2006.01), А61Р 31/04 (2006.01). Застосування субстанції наночастинок нуль-валентної міді як протимікробного внутрішньовенного засобу в умовах генералізованої інфекції / Рєзніченко Л. С., Сімонов П. В., Ульберг З. Р., Грузіна Т. Г., Дибкова С. М., Чекман І. С., Руденко А. В.; заявник та патентовласник Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. – №u201505956; заявл. 16.06.15; опубл. 10.12.15, Бюл. № 23.

2. Відділ макрокінетики природних дисперсних систем

Завідувач: Ковальчук В. І. д.ф.-м.н, с.н.с..

Лабораторія фізичної хімії дисперсних мінералів

Завідувач лабораторії Лебовка М. І., д.ф.-м.н., проф.

Short description...

3. Відділ фізико-хімічної геомеханіки

Завідувач: Прокопенко Віталій Анатолійович, д.т.н., с.н.с..

тел. +380-44-424-02-14
кімн. # 401б
e-mail:
web:

4. Відділ фізико-хімічної гідродинаміки ультрадисперсних систем

Завідувач: Рульов Миколай Миколайович, д.х.н, проф..

тел. +380-44-424-8000
кімн. # 315
e-mail: nrulyov@gmail.com
web: https://sites.google.com/site/nickolajnrulyov/

Технологічна лабораторія збагачення мінеральної сировини

Завідувач лабораторії Грищенко С. Г., д.т.н., проф.

5. Відділ функціональних гідрогелей

Завідувач: Самченко Юрій Маркович, д.х.н., с.н.с.

тел. +380-63-393-7288
кімн. # 310, 319, 322
e-mail: yu1sam@yahoo.com
web:

Лабораторія аналітичних досліджень та хімічного аналізу

Завідувач лабораторії Трохимчук А. К., д.х.н., с.н.с.

Відділ Функціональних гідрогелів (керівник – доктор хімічних наук Ю. М. Самченко) було засновано у 2016 році, на базі існуючої з 2010 року лабораторії Функціональних гідрогелів. Основні напрямки фундаментальних досліджень, що проводяться у відділі, присвячено розробці методів синтезу, дослідженню фізико-хімічних властивостей та пошуку перспективних сфер застосування співполімерних гідрогелів різноманітного хімічного складу, розмірності, консистентного стану тощо. Зокрема, було розроблено методи синтезу та досліджено макро-, мікро- та наногелі на основі акриламіду, акрилової кислоти, акрилонітрилу, алліламіну, N-ізопропілакриламіду, полівінілового спирту, хітозану, гібридні гідрогелі на основі мономерів та полімерів різноманітної природи, гідрогелеві матриці з рівномірним розподілом інкорпорованих нанорозмірних біоматеріалів (магнетит, гідроксиапатит, срібло, вуглецеві нанотрубки тощо). На даний час пріоритетними напрямками роботи Відділу є створення та дослідження «розумних» гідрогелевих систем, що здатні різко (на порядки) змінювати свої фізико-хімічні властивості під впливом незначних змін у оточуючому їх середовищі. Проводяться дослідження по розробці методів синтезу рН-, термо-, магніточутливих гідрогелевих матриць, створенню на їх основі систем адресної доставки та керованого вивільнення протиракових препаратів, зокрема, цитостатиків та фотосенсибілізаторів для фотодинамічної терапії. Проводяться також дослідження щодо створення інших виробів медичного призначення (трансдермальні терапевтичні системи з пролонгованим вивільненням інкорпорованих лікарських препаратів, протиопікові та ранові повязки з високою поглинаючою здатністю стосовно ранового ексудату та підвищеною (у рази) швидкістю його поглинання, перш за все, для застосування при невідкладній медичній допомозі та військово-польових умовах, ендопротези, нанорозмірні векторні носії лікарських препаратів тощо). На основі гібридних пористих полімерів з розгалуженою системою відкритих транспортних пор, було розроблено ефективні сорбенти для вилучення з техногенних стічних вод забруднювачів та їх селективного розділення, а також накопичувачі проб для газової та рідинної хроматографії.

До складу відділу з моменту його заснування входить Лабораторія аналітичних досліджень та хімічного аналізу, очолювана доктором хімічних наук А. К. Трохимчуком.

Основними напрямками досліджень, що проводяться в лабораторії, є:

– Створення нових ефективних хімічно модифікованих комлексоутворюючих сорбенів для селективного вилучення токсичних і благородних металів і створення на їх основі ефективних сорбційно-фізичних методів аналізу.

– Створення нових широкодоступних супрамолекулярних сорбентів на основі диспесних носіїв для визначеня неорганічних і органічних сполук.

– Розробка біосорбентів на основі промислових відходів з метою вмкористання в технологічних процесах.

У відділі Функціональних гідрогелів працює 11 науковців, серед яких – два доктори наук, три кандидата наук, молодші наукові співробітники, інженера та аспіранти.

Основні публікації за останні роки:

1. Самченко Ю. Сополимерные гидрогели медицинского назначения. Синтез, свойства и применение. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, ISBN:978-3-8443-5003-6, 340 с.

2. Samchenko Yu., Ulberg Z., Korotych O. Multipurpose smart hydrogel systems//Advances in Colloid and Interface Science, 2011, V.168, P.247-262.

3. Ivan A. Stadniy, Viktoriia V. Konovalova, Yuriy M. Samchenko, Ganna A. Pobigay, Anatoliy F. Burban, Zoya R. Ulberg Development of Hydrogel Polyelectrolyte Membranes with Fixed Sulpho-Groups via Radical Copolymerization of Acrylic Monomers // Materials Sciences and Applications, 2011, 2, 270-275.

4. Yu. Samchenko, Z. Ulberg, O. Korotych Multipurpose smart hydrogel systems//Advances in Colloid and Interface Science, 2011, V.168, P.247-262.

5. Korotych O.,. Samchenko Yu, Boldeskul I., Ulberg Z., Zholobak N., Sukhodub L. N-isopropylacrylamide-based fine-dispersed thermosensitive ferrogels obtained via in-situ technique // Materials Science and Engineering C 33 (2013), P. 892-900.

6. Terenetskaya I. P., Samchenko Yu. M.,. Orlova T. N., Pasmurceva N. A., Kapinos P. S., Boldeskul I. E., Ulberg Z. R. Photoisomerization of Provitamin D in Hydrogel Matrix//Soft, 2013, №2, P. 8-12

7. Hydrogel Nanocomposites with Silver NanoparticlesM.S. Vasylieva, M.L. Malysheva, Y.M. Samchenko, A.Ye.Papuga Fr.Ukr.J.Chem., 2013, Volume 1, Issue 1, Pages 69-71

8. Losev V.N., Borodina E.V., Buiko O.V., Maznyak N.V., Trofimchuk A.K, Sorption-spectrometric determination of palladium and gold using silica chemically modified with dipropyl disulfide group // Journal of analytical chemistry. 2014. V. 69. No. 5. pp. 413-419.

9. Losev V.N., Didukh S.L., Trofimchuk A.K., Zaporozhets O.A. Sorption-photometric and test determination of copper using silica gel sequentially modified with polyhexamethylene guanidine and bathocuproinedisulfonic acid // Adsorption Science and Technology. 2014. V. 32. № 6. P. 443-452.

10. Losev V.N., Buiko O.V., Borodina E.V., Trofimchuk A.K. Chemical differentiation of silver(I), gold(I) and palladium(II) complexes with dipropyl disulfide group covalently bound to a silica surface and Michler's thioketone in solid-phase spectrophotometry // Journal of analytical chemistry. 2015. V. 70. No. 4. pp. 431-435.

11. Losev V.N., Didukh S.L., Mychina A.N.,Trofimchuk A.K. Using Silica Modified by Polyhexamethylene Guanidine and Nitroso_R_Salt for the Preconcentration and Determination of Cobalt // Journal of analytical chemistry. 2015. Vol. 70. No. 6. P. 677-684.

12. Losev V.N., Parfenova V.V., Elsuf'ev E.V., Trofimchuk A.K. Preconcentration and determination of osmium(VIII) using silicas chemically modified with sulfur-containing groups // Journal of analytical chemistry. 2015. Vol. 70. No. 7. P. 781-787.

13. Konovalova V. V., Samchenko Yu. M., Kryklya S. O., Scherbakov S. M., Burban A. F., Ulberg Z. R. Synthesys and characterization of multi-responsive nano-sized hydrogel based on N-isopropylacrylamide and magnetite // Journal of Applied Chemical Science International 6(3): 132-140, 2016.

14. Kalinichenko K.V., Nikovskaya G.N., Samchenko Yu.M., Ulberg Z.R. Gel Nanocomposites with Immobilized Bioelements for Plant Nutrition. Chapter 37. Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies and Applications, Springer Proceedings in Physics 2016. 183, P. O. Fesenko, L. Yatsenko (eds.), P.439-450.

 

Лабораторія аналітичних досліджень та хімічного аналізу

Завідувач: А.К.Трохимчук д.х.н.

Short description...

 

© IBCC